Název subjektu:

TOWER Net s.r.o.

Identifikační číslo:

29101760

Spisová značka:

C 24820 vedená u Krajského soudu v Plzni

Den zápisu:

26. května 2010

Sídlo:

Kaznějovská 1311/60, Bolevec, 323 00 Plzeň


Připojování nových zákazníků bylo ukončeno, kvůli dodržení podmínek neveřejného telekomunikačního operátora. V případě, že máte zájem o připojení kontaktujte firmu Česká síť s.r.o. více informací na stránkách www.ceskasit.cz


Kontakt na fakturaci je 604 773 193 nebo mail ucetni@towernet.cz


Kontakt na řešení problémů se smlouvou je 777 59 66 82 nebo obchod@ceskasit.cz


Hlášení závad na telefonním čísle 777 59 66 69 a je funční 7 dní v týdnu od 6 do 22 hodin.


Veškerou korespondenci zasílejte na sídlo firmy.


VOP:


Všeobecné obchodní podmínky


1 Služby poskytnuté firmou TOWER Net s.r.o.

  1. TOWER Net s.r.o. zapsána v obchodního rejstříku v Plzni av oddílu C, vložce číslo 24820 a je oprávněna poskytovat službu přístupu k síti Internet, tato služba není poskytována jako veřejně dostupná.

  2. Okruh zákazníků je omezen jen na neplátce DPH.

  3. Zákazníci od 1.1.2015 nejsou nově připojováni.


 1. Práva a povinnosti společnosti TOWER Net s.r.o.

  1. TOWER Net s.r.o. se zavazuje poskytnout zákazníkovi připojení na Internet.

  2. TOWER Net s.r.o. má právo kontrolovat oprávnění účastníka k využívání služeb a zařízení. V případě hrubého porušení zavedených standardů chování zákazníkem, přeruší TOWER Net s.r.o. poskytování služeb až do doby, kdy zákazník sjedná nápravu.

  3. TOWER Net s.r.o. může odmítnout poskytování služeb, jestliže by jejich rozsah navrhovaný zákazníkem mohl ohrozit zajištění smluvního standardu pro účastníky napojené na síť.


 1. Práva a povinnosti zákazníka

  1. Pokud není výslovně uvedeno jinak, pořídí si zákazník nezbytné technické a programové vybavení pro přístup do sítě a seznámí se zásadami obsluhy.

  2. Zákazník se zavazuje, že nebude používat informací obsažených v systémech v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy a obchodními zvyklostmi. Zákazník se zavazuje, že umožní přístup k Internetu pouze svým zaměstnancům, kteří budou řádně vyškoleni a poučeni. Zákazník bude poskytovat přístup třetím osobám jen se souhlasem TOWER Net s.r.o.

  3. Pokud zákazník zjistí případy neoprávněného působení v síti, má povinnost toto neprodleně oznámit TOWER Net s.r.o.

  4. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy a dosud nebyly zveřejněny a to ještě po dobu nejméně dvou let od ukončení platnosti této smlouvy.

  5. Zákazník má povinnost v případě ukončení smlouvy z jakýchkoliv důvodů neprodleně vrátit TOWER Net s.r.o. IP adresy a veškeré technické vybavení, které mu bylo zapůjčeno a to nejdéle do 5 pracovních dnů. V případě, že tak neučiní a bude neoprávněně používat dále nastavení a služby, zaplatí smluvní pokutu ve výši 12x násobku smluvní ceny a technické vybavení mu bude vyúčtováno v původní výši.


 1. Platební podmínky

  1. Zákazník se zavazuje, že uhradí dohodnutou cenu, na základě faktury vystavené TOWER Net s.r.o., do 7 dnů od jejího vystavení. V případě pochybností se má za to, že faktura byla zákazníkem obdržena třetího dne od jejího vystavení. Pokud zákazník bude s úhradou v prodlení, má TOWER Net s.r.o. právo požadovat úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení. Fakturu může TOWER Net s.r.o. vystavit, po dohodě se zákazníkem na delší časové období předem.

  2. V případě omezení poskytování služeb z důvodu neuhrazení faktury se zákazník zavazuje k úhradě smluvní pokuty za znovu zprovoznění služby. Výše této pokuty je uvedena v aktuálním ceníku na našich webových stránkách www.towernet.cz. Služba bude dále fakturována, jako by byla poskytnuta.

  3. Nebude-li zákazníkem cena uhrazena do 15-ti dnů od vystavení faktury, má TOWER Net s.r.o. právo přerušit poskytování služeb a nebude-li dohodnuto jinak, má právo od smlouvy odstoupit.

  4. Zákazník se zavazuje uhradit cenu za služby poskytované na základě dohody s TOWER Net s.r.o. před uzavřením této smlouvy způsobem uvedeným v odst. 4.1 této smlouvy.

  5. V případě že má zákazník zařízení zapůjčeno a ukončí smlouvu je povinen je vrátit neporušené na sídlo firmy do 5 pracovních dnů od ukončení platnosti smlouvy. V případě, že takto neučiní, bude mu zařízení vyfakturováno v plné výši ceny platné v době zapůjčení.

  6. Po uplynutí doby, kdy byla sjednána akční cena internetu, se zákazník začne fakturovat za tarif dle aktuálního ceníku.


 1. Reklamační řád

  1. O neplnění smlouvy zaručených služeb TOWER Net s.r.o. z důvodu nefunkčnosti zařízení TOWER Net s.r.o., je zákazník povinen neprodleně informovat TOWER Net s.r.o. Uvedené výpadky služeb se počítají od okamžiku, kdy je zákazník ohlásil SMS zprávou, nebo telefonicky na servisní centrum 777596669 TOWER Net s.r.o.

  2. Nebude-li moci TOWER Net s.r.o. poskytnout služby dle této smlouvy po více než 48 hodin za pracovní dny, sníží se měsíční poplatek o 1/30 za každý takový den. Nebude-li TOWER Net s.r.o. moci poskytnout služby po více než 20 dnů v kalendářním měsíci, vrací se měsíční poplatek v plné výši. Požadavek na reklamaci faktury může zákazník uplatňovat u společnosti TOWER Net s.r.o. a to jen písemnou formou se zaručeným doručením a to nejpozději do 2 měsíců ode dne vadného poskytování služby, jinak právo zanikne.

Firma TOWER Net s.r.o. vyřídí reklamaci na vyúčtování ceny nebo na poskytnutí služby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace.

Nevyhoví-li TOWER Net s.r.o. podané reklamaci, je uživatel oprávněn podat u Úřadu návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo v průběhu danné lhůty. 1. Platnost smlouvy

  1. Smlouva mezi smluvními stranami nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou, není-li den účinnosti stanoven ve smlouvě jinak.

  2. Pokud zákazník do 14-ti dnů od převzetí návrhu smlouvy nedoručí podepsanou smlouvu firmě TOWER Net s.r.o. má se za to, že návrh byl akceptován a jako smlouva slouží připojovací protokol.

  3. Zákazník přijímá VOP této smlouvy v plném rozsahu včetně jejich aktualizací zveřejněných na stránkách společnosti po podepsání zřizovacího protokolu, nebo po zaplacení 1 faktury za služby ve smlouvě uvedené.

  4. Výpovědní lhůta je tříměsíční, není-li dohodnuto jinak a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď musí být podepsána odpovědnou osobou, podpis musí být právně ověřitelný tj. vlastní rukou ověřitelný grafologem a zaslána doporučenou poštou na sídlo společnosti.

  5. Poruší- li zákazník své povinnosti vyplývající z této smlouvy závažným způsobem, např. porušením právních norem, má TOWER Net s.r.o. právo od smlouvy odstoupit okamžitě.

  6. Smlouva je na dobu neurčitou a může být sjednána s minimální dobou trvání. V případě, že zákazník nedodrží minimální dobu trvání smlouvy a smlouvu ukončí předčasně, bude mu vyfakturován jednorázový poplatek rovnající se částce sjednané do minimální doby trvání smlouvy.


IV

Závěrečná ustanovení

7 TOWER Net s.r.o. neodpovídá za neposkytnutí služby nebo za nekvalitně poskytnutou službu, pokud je to způsobeno:

a) vyšší mocí (povětrnostní vlivy, dodávka el. energie)

b) havárií vzniklou z viny zákazníka nebo chybou v systému nebo zařízení zákazníka a to i na zakoupených zařízení od naší firmy nebo zapůjčených – servis těchto zařízení hradí zákazník a to včetně dopravy a práce

c) změnou platných standardů po uplynutí doby 30-ti dnů od data, kdy zákazník obdržel zprávu o nutnosti změny účastnického síťového vstupu, má se za to, že zpráva byla doručena 3. den po odeslání

d) služba je předávána na přístupovém bodě, nebo switchy náležící firmě TOWER Net s.r.o., poskytovatel neodpovídá za koncové vedení k zákazníkovi.

7.1 TOWER Net s.r.o. a zákazník se dohodli, že odborné záležitosti týkající se plnění smlouvy (s výjimkou naléhavých poruch) za ně bude s druhou smluvní stranou projednávat zmocněnec pro věcná jednání nebo písemně pověřený zaměstnanec.

7.2 Zákazník je povinen neprodleně oznámit TOWER Net s.r.o. jakoukoliv změnu, ke které došlo po podpisu smlouvy. V případě, že zákazník tuto povinnost nesplní, má TOWER Net s.r.o. právo požadovat přiměřenou náhradu za zjišťování nových skutečností.

7.3 Změny a doplňky mohou být činěny po vzájemné dohodě pouze písemnou formou.

7.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, každá strana obdrží jeden.

  1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

  2. Smluvní strany se dle z. č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto závazkového vztahu (smlouvy) či v souvislosti s ním budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem ad hoc. Výslovně tímto pověřují statutární orgán arbitrážního centra Czech Arbitration Centre s.r.o., IČ: 281 63 427, se sídlem Klatovská 515/169, 321 00 Plzeň (dále jen „AC“) k výběru rozhodce z rozhodců působících u AC a takto vybraného rozhodce pak výslovně pověřují k rozhodnutí dle zásad spravedlnosti. Žaloba se podává na adresu AC, P.O.Box 183, 304 83 Plzeň, tato adresa je i doručovací adresou rozhodce. Rozhodčí řízení je neveřejné a bude probíhat písemnou formou, bez nařízení ústního jednání, neshledá-li toto rozhodce za nezbytné, rozhodčí nález nemusí být odůvodněn. Poplatek za provedené rozhodčí řízení činí 2,5 % hodnoty sporu a je nákladem řízení, pravidla ohledně placení poplatku a postupu v řízení jsou obsažena v Jednacím řádu pro rozhodčí řízení uveřejněném na www.arbitrators.cz, s jehož zněním smluvní strany souhlasí a považují jej za nedílnou součást rozhodčí doložky. Smluvní strany souhlasí, aby rozhodce pověřil k administrativní a ekonomické činnosti v rámci rozhodčího řízení třetí osoby, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Doručováno bude s přihlédnutím k přísl. ust. o.s.ř., uložení u odesílajícího soudu se nahrazuje uložením u rozhodce a vyvěšením na úřední desce AC zveřejněné na www.arbitrators.cz.V Plzni dne 1.1.2015

za TOWER Net s.r.o. Ing.Jaroslav Rada